temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019

 

DANH MUC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT 2019

(vui lòng click vào link để tải tài liệu)

 

 

1.Danh mục tài liệu phục vụ đại hội

2.Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019

3.Mẫu giấy ủy quyền

4.Phiếu 1A đăng ký tham dự đại hội cổ đông

5.Phiếu 1B đăng ký tham dự đại hội cổ đông ( ủy quyền cho người khác tham dự)

6..Biên bản họp Hội đồng Quản trị

7.Nghị quyết Hội đồng Quản trị

8.Quyết định thành lập ban tổ chức

9.Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông

10.Dự thảo chương trình đại hội

11.Dự thảo quy chế làm việc đại hội

12.Dự thảo tờ trình những nội dung cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

13.Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội

14.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ( cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017)

15.Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017

16.Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

17.Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

18.Báo cáo giải quyết nợ phải thu tồn động cần giải quyết

19.Tờ trình phương án thực hiện dự án tổ hợp DVTM Lạng Sơn số 208 đường Trần Đăng Ninh

20.Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT

21.Dự thảo tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2010

22.Dự thảo danh sách trích ngang đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

23.Tờ trình xin lùi thời gian đại hội cổ đông thường niên năm 2019

24.Mẫu phiếu biểu quyết tại họp đại hội đồng cổ đông

25.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo-tờ trình

26.Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

27.Dự thảo biên bản đại hội

28.Dự thảo nghị quyết đại hội

29.Dự thảo nghị quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT

30.Dự thảo nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT

31.Mẫu 2A phiếu ứng cử, đề cử ứng viên (dánh cho ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT)

31.1Mẫu 2A phiếu tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT

32.Mẫu 2B thông tin cá nhân và kế hoạch hành động ứng viên ( dành cho ứng viên ứng cử vào HĐQT)

32.1 Mẫu 2B thông tin và kế hoạch hành động ứng viên

33.Mẫu 2C biên bản họp nhóm ( đề cử ứng viên tham gia HĐQT)

33.1 Mẫu 2C biên bản họp nhóm cổ đông

34.Báo cáo tài chính 2017 tóm tắt

35.Danh sách cổ đông có quyền dự họp

36.Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự dố 01/2019/QĐST-KDTM ngày 29-01-2019

37.Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31-10-2018

38.Thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử  ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT

39.Các tài liệu khác có liên quan

40.Phiếu ứng cử -để cử & thông tin cá nhân và KH hành động ứng viên ( Dành cho ứng viên vào HĐQT của ông Bế Văn Táo)

41.Giấy mời ông Bế Văn Tào & Ông Đăng Hoàng Tâm ( Vv Làm hồ sơ đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT - NK 2015-2020)