temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Quyết định Bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

Vui lòng tải file bên dưới:

1.Quyết định về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT

2.Quyết định về việc bổ sung thành viên HĐQT