temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thương niên năm 2021

Danh sách tài liệu:

1-Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2021

2-Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

3-Giấy xác nhận-Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2021

4-Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021

5-Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

6-Báo cáo của Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

7.-Báo cáo (dự thảo) Tình hình hoạt động năm 2020 - Kế hoạch năm 2021 của BKS trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

8-Tờ trình (vv phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

9- Tờ trình (vv Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

10-Tờ trình (vv Thông qua Báo cáo thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS)

11-Tờ trình (vv Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

12-Tờ trình (vv thông qua Điều lệ mới)

13-Điều lệ Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn

14-Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới

15-Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

16-Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT mới

17-Quy chế hoạt động của HĐQT

18-Tờ trình của BKS trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

19-Quy chế hoạt động của BKS

20-Tờ trình (vv tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

21-Tờ trình vv bán tài sản góp vốn hợp tác kinh doanh và chuyền quyền thuê đất của nhà nước (tại Đ-c 206 TĐN-phường HVT-TPLS)

22-Nghị quyết (dự thảo) ĐHĐCĐ TN năm 2021

23-Quyết định Thành lập tiểu ban tổ chức phục vụ ĐHĐCĐ TN năm 2021

24-Quyết định về việc thành lập Đội bảo vệ ĐHĐCĐ TN năm 2021

25-Quyết định Thanh lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2021

26-Quy chế bầu cử bổ sung kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ TN năm 2021

27-Thông báo Đề cử-ứng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên

28-Sơ yếu lý lịch

29-Phiếu ứng cử-đề cử (Kiểm soát viên)

30-Thẻ biểu quyết

32-Phiếu biểu quyết số 1

33-Phiếu biểu quyết số 2

34-Phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025

 

39-Tờ trình (vv miễn nhiệm -bãi nhiệm hai thành viên HĐQT)

40-Tờ trình (vv bãi nhiệm Kiểm soát viên)