temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tổ chức và đoàn thể công ty

Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn gồm có: - 01 Đảng bộ và 03 Chi bộ trực thuộc. - 01 Công đoàn cơ sở; có các Công đoàn trực thuộc như: 03 Công đoàn Bộ phận và 03 Tổ công đoàn. - 01 Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn gồm có:


- 01 Đảng bộ và 03 Chi bộ trực thuộc.

+ Chi bộ Văn phòng Công ty.

+ Chi bộ Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại thành phố Lạng Sơn.

+ Chi bộ Chi nhánh Du lịch và Thương mại Lạng Sơn.


- 01 Công đoàn cơ sở có các Công đoàn trực thuộc như: 03 Công đoàn Bộ phận và 03 Tổ công đoàn.

+ Công đoàn bộ phận Văn phòng Công ty.

+ Công đoàn bộ phận Chi nhánh thành phố.

+ Công đoàn bộ phận Chi nhánh Đình Lập.

+ Tổ Công đoàn Chi nhánh Văn Quan.

+ Tổ Công đoàn Chi nhánh Hữu Lũng.

+ Tổ Công đoàn Chi nhánh Đình Lập.


- 01 Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.