temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tổ chức và đoàn thể công ty

Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn gồm có: - 01 Đảng bộ và 03 Chi bộ trực thuộc. - 01 Công đoàn cơ sở; có các Công đoàn trực thuộc như: 03 Công đoàn Bộ phận và 03 Tổ công đoàn. - 01 Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh