temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

12 đơn vị thành viên

Tin được đọc nhiều

Biên bản họp Đại hội cổ đông Công ty CPTM Lạng Sơn Thường niên năm 2019

 Vui lòng tải  các file bên dưới:

Biên bản đại hội:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Các biên bản kiểm phiếu:

1.Danh sách cổ đông và người đại diện ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

2.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Nội dung: Thông qua chương trình ĐH & những nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại ĐH

3.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán

4.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

5.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Phương án SXKD năm 2019

6.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019

7.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

8.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

11.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán  năm 2019

Nội dung biên bản đại hội:


Xem thêm các văn bản khác