temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn - Năm 2013

Đại hội được tiến hành 1/2 ngày , vào hồi 8h ngày 26/04/2013 tại hội trường tầng III văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn.