temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN Số: 209 đường Trần Đăng Ninh - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn TEL: 0084-2053-870154, FAX: 0084-2053-870970. Email: latraco.js@gmail.com

 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN
Số: 209 đường Trần Đăng Ninh - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
TEL: 0084-2053-870154,   FAX: 0084-2053-870970
Tài khoản: 111000022808  Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn
Mã số thuế: 4900142205  -  Email: latraco.js@gmail.com        

LangSon Trade joint stock Company

Address: No.209 Tran Dang Ninh RoadLang Son City,Vietnam

Tel: 0084-2053-3870154;  Fax: 0084-2053-3870970

Account: 111000022808

At: Vietnamese Industrial An Commercial Bank - LangSon Branch

Represented  by: Mr . Dang Trung Lap – General Director