temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

12 đơn vị thành viên

Tin tức mới cập nhập

Tư liệu ảnh

Các tư liệu ảnh khác

Các tư liệu ảnh khác

Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN Số: 209 đường Trần Đăng Ninh - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn TEL: 0084-2053-870154, FAX: 0084-2053-870970. Email: latraco.js@gmail.com

 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN
Số: 209 đường Trần Đăng Ninh - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
TEL: 0084-2053-870154,   FAX: 0084-2053-870970
Tài khoản: 111000022808  Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn
Mã số thuế: 4900142205  -  Email: latraco.js@gmail.com        

LangSon Trade joint stock Company

Address: No.209 Tran Dang Ninh RoadLang Son City,Vietnam

Tel: 0084-2053-3870154;  Fax: 0084-2053-3870970

Account: 111000022808

At: Vietnamese Industrial An Commercial Bank - LangSon Branch

Represented  by: Mr . Dang Trung Lap – General Director