temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

12 đơn vị thành viên

Tin tức mới cập nhập

Tư liệu ảnh

Các tư liệu ảnh khác

Các tư liệu ảnh khác

Ban lãnh đạo Công ty

 

Hội đồng quản trị

    

Ông Lý Xuân Thanh                  Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông Bế Văn Táo                        Ủy viên

Ông Lâm Phi Khanh                  Uỷ viên

Ông Đặng Trung Lập                 Uỷ viên

Ông Ngô Huy                             Uỷ viên

 

Ban Tổng Giám đốc

 

 

Ông Đặng Trung Lập                 Tổng Giám đốc

Ông Ngô Huy                             Phó Tổng Giám đốc