temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Các biên bản kiểm phiếu của Đại hội cổ đồng bất thường lần thứ nhất năm 2019

Vui lòng tải file đính kèm bên dưới:

1.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 - Nội dung thông qua chương trình ĐH, những nội dung chính thảo luận biểu quyết


 

2.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 - Nội dung thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán


 

3. Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 - Nội dung thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá két quả hoạt động năm 2017


 

4.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 - Nội dung thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017


 

5.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 -  Nội dung thông qua phương hướng SXKD năm 2018


 

6.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 -  Nội dung thông qua Báo cáo một số nợ phải thu tồn động cần giải quyết


 

7.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 -Nội dung Thông qua phương án thực hiện Tổ hợp dịch vụ TM Lạng Sơn


 

8.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019-  Nội dung biểu quết thông qua tờ trình về việc xem xét bãi nhiệm thành viên HĐQT 


 

9.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 - Nội dung Thông qua tờ trình về việc bầu bổ xung thành viên HĐQT


 

10.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 -  Nội dung thông qua tờ trình về việc cho phép lui thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đến T6-2019

 

 

11.Biên bản kiểm phiếu biểu quết ĐHĐCD BT lần thứ nhất năm 2019 - Nội dung bầu cở thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020