temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Biên bản họp Đại hội cổ đông Công ty CPTM Lạng Sơn Thường niên năm 2019

 Vui lòng tải  các file bên dưới:

Biên bản đại hội:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Các biên bản kiểm phiếu:

1.Danh sách cổ đông và người đại diện ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

2.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Nội dung: Thông qua chương trình ĐH & những nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại ĐH

3.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán

4.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

5.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Phương án SXKD năm 2019

6.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019

7.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

8.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

11.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD TN năm 2019 - Nội dung: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán  năm 2019

Nội dung biên bản đại hội: