temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Nghị quyết Họp đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Lạng Sơn thường niên 2019

 Vui lòng tải file bên dưới:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nội dung nghị quyết: