temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Quyết định ( Vv lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020)