temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Danh sách tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên măm 2019:

1.Danh mục tài liệu phục vụ đại hội

2.Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

3.Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

4.Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ( Mẫu 1A)

5.Phiếu đăng ký tham dự đại hội(Mẫu 1B

6. Biên bản họp Hội đồng Quản trị

7.Nghị quyết Hội đồng quản trị

8.Nghị quyết thành lập BTC phục vụ ĐHĐCD TN năm 2019

9.Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cô đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2019

10.Dự thảo danh sách ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN năm 2019

11.Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ TN năm 2019

12.Dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ TN năm 2019

13.Dự thảo những nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN năm 2019

14.Báo cáo của Hội đồng Quản trị

15.Tờ trình phương án SXKD năm 2019 của HĐQT

 16.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuẩn năm 2018

17.Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

18.Tờ trình lựa chọn chỉ định đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019

20.Biên bản kiểm quyết biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN năm 2019

21.Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2019

22.Nghị quyết họp ĐHĐCĐ TN năm 2019

23.Báo cáo tài chính tóm tắt năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2018

24.Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ TN năm 2019  

25.Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019

26.Báo cáo của BKS năm 2018 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019